• Voor 12:00 uur besteld zelfde dag verzonden
  • Gratis verzending bij een bedrag vanaf €99,-
  • Gratis afhalen in Zoetermeer
  • Veilig & Gratis betalen
Home » Algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen byjolene en de zakelijke afnemer.

Tenzij byjolene uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.
Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen byjolene en de koper voordoet die niet  in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Prijzen en aanbiedingen.

 

Copyright

De producten van Personal Creation Designs By Jolene mogen zonder toestemming van Byjolene niet worden verveelvoudigd en/of worden gekopieerd.

 

Prijzen


Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW / 9% BTW  en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is byjolene bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen.

Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
byjolene kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Wholesale voorwaarden.

Wat leuk dat je met ons wilt samenwerken! of onze producten wilt kopen
bent u ondernemer en wilt u onze producten verkopen?
Lees hieronder wat de voorwaarden zijn voor de wholesale

Wilt u onze artikelen verkopen dan dient er een e-mail  te worden gestuurd met uw gegevens waaronder uw  K.V.K nummer en BTW nummer naar:

info@byjolene.nl  

u krijgt van ons inlogcodes die u verwijzen naar de Wholesale prijzen. er zit een minimum  aan het aantal te bestellen producten. Voor de boekjes geldt een afname van 5 stuks per product.


Verzendkosten


De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 7,25 bij reguliere pakketten tot 10 kilo en EUR 4,50 bij pakketten van brievenbus formaat

 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket. 


Leveringen


byjolene streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-4 werkdagen doch uiterlijk 2-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1-4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u spoedig mogelijk via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.


Byjolene is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.


Byjolene is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


Byjolene betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen.

Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd.
U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van ByJolene worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.


Betalingsmogelijkheden


De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL.

ByJolene accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.


U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan:

ByJolene op IBAN NL29 ABNA 0434103071.

Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.


 Retourneren


ByJolene doet er alles aan om u een perfect product te leveren.

U dient de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.

Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen.

ByJolene zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.


Indien er binnen 7 dagen door ByJolene geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaan wij er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.


Koper heeft het recht de door BYJOLENE geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.( met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen)

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking.

Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.


De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur.

Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoen wij  de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.
Wanneer de door ByJolene afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.


Aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid van ByJolene, van het personeel en de producten van ByJolene voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.

ByJolene is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.


ByJolene aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ByJolene
De aansprakelijkheid van ByJolene is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.


Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ByJolene, dan wel tussen ByJolene en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u enByJolene, is ByJolene niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ByJolene

 
Overmacht


ByJolene is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ByJolene geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ByJolene niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BuJolene heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als ByJolene het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.


Privacy


ByJolene respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.                                   Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.
Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@byjolene.nl.Zo kunnen wij uw klacht beoordelen en samen naar een oplossing kijken.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.